Polityka prywatności

Polityka prywatności

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie stroną justfitup.com oraz naszą ofertą i działalnością.

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest właściciel marki Justfitup, Piotr Dobrowolski, prowadzący działalność pod firmą „Piotr Dobrowolski” z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Emila Zegadłowicza 1/ 6, 50-228 Wrocław, NIP 8952114229, Regon: 366321781. Z administratorem można kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: team@justfitup.com.

Cel i podstawa przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

 1. gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową (justfitup.com) lub nasz fanpage na portalach społecznościowych Facebook lub YouTube, lub w celu zapewnienia możliwości prawidłowego wyświetlania znajdujących się na naszej stronie treści, kontroli i analizy ruchu na stronie oraz fanpage, czy też odpowiadania na wiadomości wysłane do nas za pomocą formularza kontaktowego czy też Messengera. W takim wypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona w chwili wejścia na stronę, fanpage lub pozostawienia komentarza;
 2. jeśli pozostawili Państwo swój adres e-mail, w celu otrzymywania od nas newslettera, wówczas przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą, tj w celu przesłania newsletteru i innych informacji handlowych i marketingowych serwisu Justfitup.
 3. gdy prowadzimy działania marketingowe kierowane do naszych zarejestrowanych użytkowników na naszej stronie internetowej oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych, lub też wysyłając informacje marketingowe i informacje handlowe pocztą elektroniczną. W takich wypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów jako administratora;
 4. gdy przesyłają Państwo do nas zapytanie np. w zawiązku z zainteresowaniem naszą ofertą handlową – wówczas przetwarzamy Państwa dane w celu udzielenia na nie odpowiedzi;
 5. w celach realizacji naszych obowiązków, do realizacji których jesteśmy zobowiązani na postawie odpowiednich przepisów określających te obowiązki, np. przepisów podatkowych i rachunkowych;
 6. jeśli planują Państwo lub już zawarli z nami umowę - w celu prawidłowego wykonania tej umowy;
 7. w związku z wykonywaniem pozostałych prawnie uzasadnionych interesów jako administratora lub osób trzecich, takich jak dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 • podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu, realizującym usługi na naszą rzecz, w szczególności usługi księgowe, informatyczne, prawne, techniczne,
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa;
w stosunku do danych przetwarzanych za pośrednictwem naszego funpage lub naszej strony internetowej odbiorcami danych będą następujące podmioty zajmujące się utrzymaniem i techniczną obsługą strony, podmiot kontrolujący liczbę odwiedzających oraz portal społecznościowy Facebook:
 • Facebook Inc z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Facebook Ireland Ltd – są podmioty odpowiadające za działanie wtyczki Facebook na naszej stronie oraz za działalność fanpage na Facebooku. Facebook Inc jest uczestnikiem programu Tarcza Prywatności*. Facebook Ireland Ltd jest podmiotem prawa irlandzkiego, a tym samym stosuje unijne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 • Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Google Ireland Ltd – podmioty odpowiadające za analizę ruchu na stronie internetowej oraz za działanie wtyczki i fanpage YouTube. Google LLC jest uczestnikiem programu Tarcza Prywatności. Google Ireland Ltd jest podmiotem prawa irlandzkiego, a tym samym stosuje unijne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 • Microsoft Corporation Inc z siedzibą w stanie Washington, USA oraz Microsoft Ireland Operations Ltd - podmioty świadczące na naszą rzecz usługi chmurowe oraz obsługę poczty elektronicznej. Microsoft Corporation Inc jest uczestnikiem programu Tarcza Prywatności. Microsoft Ireland Operations Ltd jest podmiotem prawa irlandzkiego, a tym samym stosuje unijne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych,
* Co to jest Tarcza Prywatności? To program, na mocy którego organizacje z USA mogą zobowiązać się do przestrzegania reguł przetwarzania danych osobowych, które obowiązują w UE. Ma to na celu zapewnienie wyższego bezpieczeństwa obywatelom Unii Europejskiej, których dane osobowe są przekazywane do USA. Program ten został zatwierdzony przez Komisję Europejską na mocy decyzji wykonawczej, z którą można zapoznać się na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN. Stanowi to podstawę do przekazania danych osobowych poza teren Unii Europejskiej, zgodnie z treścią przepisu art. 45 RODO.
Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie w celu przedstawienia oferty – przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni kontaktowali się Państwo w sprawie jej zawarcia;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umowy – do momentu wygaśnięcia wszelkich okresów przedawnienia z tej umowy;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych – okres przetwarzania danych określają odpowiednie przepisy;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.
Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych
Mogą Państwo od nas zażądać szeregu informacji o tym jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, w tym: dlaczego przetwarzamy dane osobowe, jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy, komu przekazujemy dane osobowe, jak długo przechowujemy dane osobowe lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu, z jakie źródła uzyskaliśmy Państwa dane osobowe (jeżeli nie otrzymaliśmy ich bezpośrednio od Państwa), czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie). Mogą Państwo również zażądać od nas kopii swoich danych osobowych, jakie przetwarzamy. Może to, ale nie musi, wiązać się z opłatami równymi kosztom obsługi Państwa żądania. Jeżeli pobranie opłat będzie konieczne, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym, przed realizacją żądania.
 • prawo sprostowania danych osobowych
Jeżeli Państwa dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, mogą Państwo zwrócić się do nas o ich korektę. W przypadku chęci skorygowania danych, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zmiany. Prosimy również o informowanie nas o zmianach danych, które dotychczas przetwarzamy, celem zapewnienia ich aktualności i rzetelności.
 • prawo usunięcia danych osobowych oraz do bycia zapomnianym
Jeżeli uważają Państwo, że ich dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, dłużej niż to konieczne lub bez powodu, mogą poprosić nas o ich usunięcie.
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Mogą Państwo prawo wnieść do nas sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa spowoduje ich zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu. Poza tym, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w pozostałych celach, innych niż marketing bezpośredni. W takim wypadku, prosimy o wskazanie szczególnej sytuacji, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Na skutek wniesionego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych okażą się nadrzędne wobec Państwa praw lub też Państwa dane okażą się nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Poza tym, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w pozostałych celach, innych niż marketing bezpośredni. W takim wypadku, prosimy o wskazanie szczególnej sytuacji, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Na skutek wniesionego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych okażą się nadrzędne wobec Państwa praw lub też Państwa dane okażą się nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo przenoszenia danych osobowych
Są Państwo uprawnieni do tego, by uzyskać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze) swoje dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli. W ramach tego uprawnienia mogą Państwo też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać tą zgodę. Proszę jednak pamiętać, że cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Są Państwo uprawnieni do złożenia w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu podania danych oraz o prawie wycofania zgody
Podanie danych jest dobrowolne niemniej jednak niezbędne, jeśli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę lub otrzymać ofertę. Podanie danych w celu przetwarzania danych na podstawie zgody jest całkowicie dobrowolne i w każdym czasie przysługuje Państwu prawo wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.
Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i o profilowaniu
Co do zasady nie dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych w sposób, który skutkowałby podjęciem wobec Państwa jakichkolwiek decyzji lub w inny sposób wpływał na Państwa sytuację. Niemniej jednak podmioty, które otrzymują Państwa dane osobowe w związku z wejściem na ich stronę mogą wykorzystać je do wyświetlania Państwu podobnych treści, dopasowanych do tego, czego Państwo wyszukiwali (profilowanie). Dotyczy to w szczególności usług Google i Facebook.
Wykorzystywanie plików cookies

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe informacje w formie pliku cookie mogą zostać zapisane na Państwa komputerze, które służą do automatycznego rozpoznania Państwa komputera podczas kolejnej wizyty na naszych stronach internetowych.

Pliki cookies pozwalają między innymi na dostosowanie Państwa preferencji dotyczących oglądalności stron internetowych i ich funkcjonalności do Państwa zapotrzebowani, czy zapisanie Państwa hasła, by nie mieli Państwo konieczności jego ponownego wpisywania podczas kolejnej wizyty.

Jeśli Państwo sobie nie życzą, żeby Państwa komputer był przez nas rozpoznawany mogą zmienić ustawienia wyszukiwarki internetowej w Państwa komputerze w taki sposób, aby usuwała pliki cookies z dysku twardego, blokowała je lub ostrzegała przed ich zapisaniem.

Może to jednak skutkować brakiem dostępności dla Państwa niektórych funkcji na naszych stronach internetowych.

Oprócz własnych plików cookies (czyli tych umieszczonych bezpośrednio przez nas na stronach internetowych), istnieją także zewnętrzne pliki cookies umieszczane przez zewnętrzne podmioty, takie jak Facebook i Google, których komponenty stron zostały wywołane na naszej stronie internetowej. Nie mamy wpływu na proces przetwarzania danych przez powyższe podmioty. Informacje dotyczące danych oraz ich przetwarzania należy uzyskać ze stron internetowych wyżej opisanych podmiotów zewnętrznych.

Justfitup.com używa plików cookies w celu zapewniania najwyższej możliwej sprawności naszego portalu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z portalu oznacza akceptację plików cookies.Polityka Prywatności